کامپوزیت ونیر دندان


تعرفه قیمتی کامپوزیت ونیر دندان

روکش تمام سرامیکی | شروع قیمت از:
4.900.000 تا 5.900.0000
ونیر کامپوزیت | شروع قیمت از:
1.800.000 تا 4.000.0000