کامپوزیت ونیر دندان


تعرفه قیمتی کامپوزیت ونیر دندان

روکش تمام سرامیکی | شروع قیمت از:
۴.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵.۹۰۰.۰۰۰۰
ونیر کامپوزیت | شروع قیمت از:
۱.۸۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰۰


تماس جهت مشاوره 09333868225