جراحی و کشیدن دندان عقل


تعرفه قیمتی جراحی دندان

عصب کشی | شروع قیمت از :
3.900.000 تا 4.900.0000
جراحی لثه هر واحد | شروع قیمت از :
850.000
دندان عقل | شروع قیمت از :
4.800.000 تا 6.000.0000